Pentru a obţine o imagine mărită, faceţi "click" pe butonul dreapta al mouse-lui pe oricare imagine şi apoi alegeţi obţiunea: "deschide legătura în filă nouă"...

PRIMUL ARTICOL IN REVISTA "FILATELIA"

Faceti click pe imagine pentru a o mări
„REVOLUŢII, REVOLUŢIONARI Şl SOCIALIŞTI”
Articol publicat în „Filatelia”, revista filateliştilor din Republica Populară Romînă – nr.12(84) anul XIII decembrie 1964
  
Într-o serie de articole publicate în revista „Les Maximaphiles Français" din Paris (nr. 184-187/1963, 189-190/1963 şl 191-192/1964), cunoscutul maximafil Claude Bonin trece în re­vistă, pe baza unei bogate documenta­ţii, un număr însemnat de ilustrate maxime din lumea întreagă, al căror subiect are legătură cu tematica „Re­voluţii, revoluţionari şi socialişti".
Cu meticulozitate şi spirit ştiinţific, profesorul Claude Bonin prezintă, în­tr-o formă plăcută şi atrăgătoare, o frescă a evenimentelor istorice revolu­ţionare de-a lungul vremurilor şi a personalităţilor legate de aceste eveni­mente.
Începînd cu gînditorii şi filozofii francezi din secolul XVIII (Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, DAlembert), sînt enumerate apoi: re­voluţia americană (Franklin, Washing­ton, La Fayette etc), revoluţia din 1789 din Franţa şi evenimentele din 1789 pană în anul 1848, care au culminat prin mişcările revoluţionare din nu­meroase ţări ale Europei.
Un capitol important este dedicat marilor gînditori Karl Marx şi F. Engels, cît şi altor figuri ai socialismu­lui, (Jean Jaurés, Briand, Marcel Cachin, Ed. Anseele, Anatole France, Fr. Jolliot-Curie, Paul Langevin, Danielle Casanova, Leo Lagrange, etc). Marea Revoluţie Socialistă din Oc­tombrie 1917, din Rusia, este analizată într-un capitol separat, fiind redate nu­meroase ilustrate maxime realizaite cu mărci dedicate acestui important eve­niment, întemeietorului primului stat socialist -V. I. Lenin cît şi altor mari revoluţionari. Într-un ultim articol sînt prezenta­te : mişcarea socialistă germană după Marx, cît şi numeroase personalităţi care au jucat un rol important în miş­carea muncitorească internaţională, atît în Germania cît şi în alte ţări.
In cuprinsul articolelor respective sînt amintite şi unele din ilustratele maxime realizate în ţara noastră :
1.  Montesquieu (Yvert 1427) - cp. ed. „Les Arts Photomécaniques”, Paris-Strassbourg, Oblit. Bacău, 1959.
2.  Franklin (Yvert 1478) - cp. M.F., Oblit. ,,Expoziţia filatelică Sibiu 1958".
3.  K. Marx (Yvert 1303) - Ed. P.T.T., Oblit. „Prima zi a emisiunii", Bucureşti, 1 Mai 1953.
4.  Maiakovski (Yvert 1315) - idem. 22.8.1953,
Există însă numeroase ilustrate ma­xime (editate de Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor în perioada 1948 - 1955 sau realizate de colecţionari ama­tori) care n-au fost cunoscute de au­tor. Pentru a veni în ajutorul maximafiliştilor, voi nota mai jos ilustratele ma­xime româneşti cunoscute, care se în­cadrează în tematica articolelor publi­cate de Claude Bonin :
1.  N. Bălcescu (Yv. 1070) - cp. Ed. P.T.T., Oblit. „Prima zi a emisi­unii", Bucureşti 20.12.1948.
- Yv. 1285 - cp. Ed. P.T.T. Oblit. „Prima zi a emisiunii", Bucu­reşti 29.11.1952.
- Yv. 1565 - cp. pictură G. Tăttărăscu, Oblit. ord. Bucureşti, 9.11.1959.
2.  Filimon Sîrbu (Yv. 1155) - cp. Ed. P.T.T. Oblit. „Prima zi a emisiu­nii", Bucureşti 19.07.1951.
3.  Pavel Tcacenco (Yv. 1178) - cp. Ed. P.T.T. Oblit. „25 ani de la moarte", Bucureşti 15.12.1951.
4.  V. I. Lenin (Yv. 1336) - cp. Ed. P.T.T. Oblit. „Prima zi a emisi­unii", Bucureşti 22.4.1954.
- (Yv. 1374-76) - c.p. edit. U.R.S.S. Oblit. - Bacău. 22.4.1955.
- (Yv. 1545) - cp. pictură de Jules Perahim, 1955, Editura „Sovetskii hudojnik", Moscova, Oblit. 22.IV.1957.
- (Yv. 1675) - cp. Statuia lui Lemn din Bucureşti, Ed. Meridiane Oblit. comem. 20.1X.1960.
- (Yv. 1888) - cp. edit. U.R.S.S., Oblit. Bacău 7.XI.1962.
5. - (Yv. 1450) - cp. edit. U.R. S.S., Oblit. ,,Prima zi a emisiunii". Bucureşti 29.V.1956.
6.  M. Gorki - (Yv. 1466) - cp. edit. U.R.S.S., Oblit. Bucureşti, 7.XI.1957.
7. - (Yv. 1502) - cp. edit., „Li­brăria Noastră", oblit. ord. Bucureşti, 10.1.59.
8.  Fr. Jolliot-Curie - Yv. PA 90 - cp. edit. Izoghiz, Moscova, oblit. Bucureşti 30.III.1961.
9.  Chopin - (Yv. 1689) cp. Ed. Ackermann, München, Oblit. Bucureşti 2.10.1961.
- idem cp. Bibliothèque Naţionale, Franţa, Oblit. 3.8.1961, Bucureşti .
10.  J. J. Rousseau - (Yv. 1850) - cp. ed. Swiss color, Genève (portret de M. Quentin Latour).
- c.p. ed. Gassagne, Franţa
- cp. ed. A. Noyer, Franţa.
Toate cu oblit. „Expoz. Filat. O.N.U." Bucureşti, 15.V.1963.
Aceasta nu diminuează valoarea deosebită a articolelor publicate de Claude Bonin, a căror apreciere una­nimă a fost confirmată recent prin atri­buirea premiului Pierre Sauvage şi me­daliei oferite de Asociaţia maximafiliştilor francezi.
Dr. Valeriu NEAGA
- Bacău -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu